SimplBooksin käyttöehdot

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ:

 • ENNEN KUIN KLIKKAAT ”HYVÄKSYN”, LUE KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI.
 • KLIKKAAMALLA PAINIKETTA ”HYVÄKSYN” TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SimplBooksin KIRJANPITO-OHJELMISTOA SOLMIT SOPIMUKSEN.
 • SOPIMUKSENA ON TÄMÄ ”KÄYTTÖEHDOT”-TEKSTI.
 • KÄYTTÖEHDOT OVAT SAATAVILLA VÄHINTÄÄN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON AJAN OSOITTEESSA WWW.SIMPLBOOKS.FI.

 

 1. Sopimus

  1. Käytettävät käsitteet:
   Tietokanta lisenssinsaajan ohjelman avulla tallentamien tietojen kokoelma
   Käyttöehdot ohjelmisto ja ohjelmiston avulla luodun tietokannan käyttämisen tapa ja ehdot sekä solmitut lisäsopimukset
   Käyttö ohjelmiston käyttö millä tahansa käyttöehtoja vastaavalla tavalla
   Käyttäjä fyysinen henkilö, jolle lisenssinsaaja on antanut pääsyn ympäristöönsä
   Ympäristö lisenssinsaajan ohjelmiston tili
   Sopimus käyttöehdot, jotka hyväksytään
   Lisenssi käyttöoikeus
   Yksinoikeudeton lisenssi lisenssinantajan myöntämä ei-siirrettävä ja ei-yksinomainen oikeus käyttää ohjelmistoa
   Lisenssinantajaohjelmiston lisensoija, osakeyhtiö SimplBooks Oy, Y-tunnus 2819885-6
   Lisenssinsaaja fyysinen tai juridinen henkilö
   Osapuoli (osapuolet) lisenssinsaaja tai lisenssinantaja yhdessä tai erikseen
   Ohjelmistoverkkopohjainen kirjanpito-ohjelmisto SimplBooks (käsittää myös mahdolliset tulevat päivitykset, täydennykset ja versiot)

  1. Ohjelmiston käyttöehdot

   1. Ohjelmiston käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen (”sopimus”) lisenssinantajan ja lisenssinsaajan välille.

   2. Ohjelmiston käyttöehtojen hyväksymisellä tai ohjelmiston millä tahansa muulla käytöllä hyväksyt käyttöehdot ja toimit jatkuvasti käyttöehtojen mukaisesti.

   3. Mikäli et hyväksy ohjelmiston käyttöehtoja, älä käytä ohjelmistoa.

   4. Lain perusteella edustusoikeudettoman henkilön hyväksyessä käyttöehdot lisenssinsaajan nimissä, lisenssinsaaja vahvistaa kyseiselle henkilölle antamansa valtuutuksen hyväksyä käyttöehdot puolestaan maksamalla ensimmäisen käyttöoikeudesta suoritettavan laskun.

   5. Lisenssinantaja tiedottaa ohjelmiston käyttöehtojen muuttumisesta vähintään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin. Mikäli lisenssinsaaja ei hyväksy muutoksia, hän ilmoittaa siitä lisenssinantajalle ja sopimus päätetään käyttöehdoissa ilmaistussa tavalla.

   6. Käyttöehtojen muutokset ovat luettavissa osoitteessa www.simplbooks.fi vähintään yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa.

   7. Lisenssinsaajan on ilmoitettava yhteystietojensa muutoksista välittömästi lisenssinantajalle.

  2. Ohjelmiston käyttäminen

   1. Lisenssinsaaja käyttää ohjelmistoa käyttöehtojen mukaisesti. Ohjelmistoa ei myydä eikä siihen voida kohdistaa myyntisopimuksia koskevia säädöksiä.

   2. Lisenssinantaja voi kutsua ohjelmiston käyttämistä myös ”ohjelmiston vuokraamiseksi” tullakseen helpommin ymmärretyksi.

 

 1. Lisenssi (käyttöoikeus)

  1. Ohjelmiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa ja niitä hallinnoi lisenssinantaja.

  2. Ohjelmiston lisenssi on henkilökohtainen. Lisenssinsaajalta on kielletty ohjelmiston käyttöoikeuden vuokraaminen, lahjoittaminen, myyminen, edelleen lisensointi tai muilla tavoin siirtäminen, välittäminen tai luovuttaminen.

  3. Lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle ohjelmiston käyttöä varten peruslisenssin näiden käyttöehtojen mukaisesti.

  4. Ohjelmiston lisenssi on kausittainen, ja kauden pituus on yksi (1) kuukausi tai lisenssinsaajan valitsema aikajakso. Lisenssi jatkuu automaattisesti seuraavaan kauteen, jos lisenssinsaaja on käyttöehtojen mukaisesti maksanut seuraavasta kaudesta.

  5. Lisenssi päättyy näissä käyttöehdoissa tai laissa määrätyillä tavoilla ja ehdoilla.

 

 1. Lisenssinsaajan oikeudet

  1. Lisenssinsaajalla on oikeus käyttää ohjelmistoa lisenssin ja käyttöehtojen mukaisesti.

  2. Lisenssinsaajalla on oikeus myöntää käyttöympäristöönsä eritasoisia käyttöoikeuksia useammalle käyttäjälle.

  3. Lisenssinsaajalla on oikeus tulostaa otteita tietokannasta ja suorittaa sähköisiä tallennuksia ohjelmiston avulla. Mikäli käyttöympäristö suljetaan lisenssinsaajasta johtuvasta syystä, lisenssinsaajalla on oikeus saada tietokannasta maksullisia otteita ja sähköisiä tallenteita yhden (1) kuukauden ajan lisenssikauden päättämisestä alkaen.

  4. Lisenssinsaajalla on oikeus vaatia käyttöympäristönsä poistamista sopimuksen päätyttyä.

 

 1. Lisenssinsaajan velvoitteet

  1. Lisenssinsaaja käyttää ohjelmistoa käyttöehtojen mukaisesti.

  2. Lisenssinsaaja maksaa ohjelmiston käytöstä hinnastoon perustuvan korvauksen käyttöehtojen mukaisesti.

  3. Yleensä lisenssinsaaja maksaa ohjelmiston käytöstä lisenssinantajan lähettämän sähköisen laskun perusteella 7 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Mikäli lisenssinantaja ei ole lähettänyt laskua 7 päivän kuluessa seuraavan kauden alkamisesta, lisenssinsaaja maksaa ohjelmiston käytöstä yhden lisenssikauden hinnan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tässä tapauksessa lisenssinsaajalla on oikeus vaatia lisenssinantajalta jälkikäteen lasku maksetusta summasta.

  4. Lisenssinsaaja sitoutuu pidättäytymään kaikesta toiminnasta, joka voi häiritä tai estää ohjelmiston käyttöä ja ohjelmiston käytön tarjoavia palvelimia ja tietoliikenneverkkoa, joka liittyy ohjelmistoon.

  5. Lisenssinsaaja sitoutuu olemaan yrittämättä päästä luvatta käyttöympäristöön, lukuun ottamatta lisenssinsaajan käyttöympäristöä.

 

 1. Palvelun sisältö

  1. Ohjelmisto sellaisenaan sekä säännölliset ohjelmistonpäivitykset, joilla pyritään parantamaan ohjelmiston laatua ja toiminnallisuutta.

  2. Mikäli käyttöympäristö suljetaan lisenssinsaajasta johtuvista syistä (esim. maksamaton lasku), otteet ja sähköiset tallenteet lisenssinsaajan tietokannasta ovat saatavilla yhden (1) kuukauden ajan käyttöympäristön sulkemisesta hinnaston mukaista maksua vastaan.

  3. Poistetun käyttöympäristön palauttaminen kuuden (6) kuukauden kuluessa poistamisesta on maksullista hinnaston mukaisesti.

  4. Tietokannan tai sen osan (mahdollisuuksien mukaisesti) palauttaminen varmuuskopiosta on maksullista hinnaston mukaisesti.

  5. Ilmainen käyttäjätuki.

 

 1. Hinnasto

  1. Hinnastossa on määritetty ohjelmiston ja lisenssinantajan tarjoamien lisäpalveluiden käyttämisestä maksettavat korvaukset.

  2. Lisenssinantaja ilmoittaa lisenssinsaajalle hinnaston muutoksista vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen.

  3. Mikäli lisenssinsaaja ei hyväksy hinnaston muutosta, hän ilmoittaa siitä lisenssinantajalle ja sopimus päätetään käyttöehtojen mukaisella tavalla.

  4. Muuttunut hinnasto on luettavissa osoitteessa www.simplbooks.fi vähintään yksi (1) kuukausi ennen sen voimaantuloa.

  5. Mikäli käyttäjä peruu ohjelmiston käytön, ohjelmiston käytöstä suoritettua ennakkomaksua ei palauteta.

 

 1. Vastuu

  1. Ohjelmisto annetaan lisenssinsaajan käyttöön sellaisenaan.

  2. Lisenssinantaja ei takaa, että ohjelmisto vastaa lisenssinsaajan kaikkia toiveita ja vaatimuksia, eikä täysin virheetöntä toimintaa.

  3. Lisenssinantaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka syntyvät liittyen

   1. kolmansien osapuolten toimintaan

   2. lisenssinantajan hallitsemattomissa olevien ulkopuolisten tietoliikenneyhteyksien häiriöihin

   3. lisenssinantajasta riippumattomiin sähkökatkoksiin tai Internet-katkoksiin

   4. käyttäjän toimiin ohjelmistoa käytettäessä, mukaan lukien käyttäjän palvelun käyttämisen yhteydessä lähettämiin sähköposteihin

   5. virusten leviämiseen.

  4. Lisenssinantaja ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet mistä tahansa ohjelmiston viasta, sen dokumentaatiosta (ohjelmiston käyttöohjeet) tai tietokoneen käytöstä epätavallisissa olosuhteissa, mukaan luettuna vahingot, jotka aiheutuvat tietojen menetyksestä, tuotannon pysähtymisestä ja ohjelmiston päivityksestä ja uudelleenohjelmoinnista.

  5. Lisenssinsaaja vastaa

   1. ympäristössä tehtävistä muutoksista ja kirjanpidosta

   2. ympäristöön pääsyyn tarvittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen joutumisesta kolmansien osapuolten käsiin

   3. käyttäjätunnuksensa ja salasanansa avulla aiheutetuista tahallisista vahingoista, jotka kohdistuvat ohjelmistoon, ohjelmiston käytön mahdollistaviin palvelimiin ja ohjelmistoon liittyviin tietoverkkoihin.

  6. Lisenssinantaja vastaa

   1. tietojen tallentamisesta ja säilyttämisestä lisenssin käyttöaikana

   2. tietojen joutumattomuudesta kolmansien osapuolten käsiin, paitsi laissa säädetyissä tapauksissa ja tavalla.

 

 1. Sopimuksen irtisanominen

  1. Sopimuksen irtisanomisesta sovittaessa irtisanova osapuoli ilmoittaa toiveestaan vähintään viisitoista (15) päivää etukäteen. Lisenssinsaaja tekee tietokannastaan tarvittavat tulosteet ja sähköiset tallenteet sovittuun sopimuksen päättymispäivään mennessä. Tarvittaessa voidaan sopia myös muu määräaika. Mikäli lisenssinsaaja ei ilmoita tarkkaa päivämäärää tietokantansa ja ympäristönsä poistamiselle, ympäristö ja tietokanta poistetaan kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen irtisanomisesta.

  2. Lisenssinsaajan maksamattoman lisenssikauden aikana toimitaan seuraavasti:

   1. Pääsy ympäristöön suljetaan kolmen (3) viikon kuluessa maksun viivästymisestä.

   2. Seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia ennen ympäristöön pääsyn sulkemista lisenssinsaajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

   3. Maksamattoman laskun takia ympäristö poistetaan kolmen (3) kuukauden kuluessa.

   4. Ennen ympäristön poistamista siitä ilmoitetaan lisenssinsaajalle neljätoista (14) päivää ja seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia ennen poistamista.

   5. Ympäristön poistamisen jälkeen lisenssinsaajan maksamaton lasku mitätöidään.

 

 1. Sovellettava lainsäädäntö

  1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

  2. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja kysymykset, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.